INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

CEL STOWARZYSZENIA

CEL STOWARZYSZENIA

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju dziecka w jego naturalnym rytmie i prowadzenie działalności poprzez propagowanie nowych inicjatyw, postaw i działań w Przedszkolu nr 43 „Kolorowe” we Wrocławiu w tym w szczególności:

 • Popularyzacja idei działań na rzecz rozwoju dzieci.
 • Działanie na rzecz zwiększenia świadomości środowisk lokalnych odnośnie praw dziecka.
 • Zwiększenie zainteresowania środowisk lokalnych sprawami oraz problemami przedszkola.
 • Działanie na rzecz utrzymania, modernizacji i wzbogacania bazy lokalowej i rzeczowej przedszkola oraz zagospodarowania terenu wokół przedszkola.
 • Promocja aktywności zawodowej oraz dofinansowanie uczestnictwa w kursach doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji kadry przedszkola.
 • Współudział w podnoszeniu poziomu usług świadczonych w przedszkolu.
 • Wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój intelektualny, fizyczny oraz duchowy dzieci.
 • Stwarzanie warunków do rozwoju psychoruchowego dziecka.
 • Organizowanie spotkań, wycieczek i imprez kulturalnych.
 • Działanie na rzecz promocji i wspierania edukacji, kultury i sportu oraz uczestniczenie w życiu kulturalno – społecznym miasta.
 • Poznawanie historii i tradycji własnego miasta i regionu.
 • Inicjowanie różnych form współpracy przedszkola z rodzicami,
 • Propagowanie postaw proekologicznych, służących rozwojowi osobowości dzieci w duchu szacunku do innych istnień.
 • Pomoc pozafinansowa dzieciom z rodzin najuboższych oraz podejmowanie działań zwiększających zaangażowanie społeczeństwa w rozwiązywaniu problemów społecznych dzieci.
 • Podejmowanie działań w zakresie szeroko pojętej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a przede wszystkim profilaktyki uzależnień i pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie.
 • Rozszerzanie wachlarza zajęć pozaobowiązkowych, organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci.
 • Popularyzacja nauki języków obcych wśród dzieci – wychowanków przedszkola oraz ich rodzin.
 • Organizowanie alternatywnych form wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 2 – 6 lat.
 • Pozyskiwanie środków na działalność funduszy pomocowych krajowych i zagranicznych.
 • Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji.
Data dodania: 2021-06-16 05:33:17
Data edycji: 2021-06-16 05:35:14
Ilość wyświetleń: 183

„Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami,  to może ono zrobić więcej niż od niego oczekujemy,  a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno."

Helen Parkhurst
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook