Rok szkolny 2021/2022 - PRZERWA WAKACYJNA w funkcjonowaniu przedszkola - 01- 31 sierpnia 2022 roku

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI  w Przedszkolu nr 43  - Kolorowe -

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI  w Przedszkolu nr 43  - Kolorowe -

 

Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci

w Przedszkolu nr 43 "Kolorowe"we Wrocławiu znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki.

W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel przedszkola są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.

Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia niniejszego dokumentu.

 

 

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.),
 • Karta Nauczyciela - Ustawa z dnia 26. Stycznia 1982r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)
 • Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy - Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. (Dz.U. 2019 poz. 2086)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny w publicznych i niepublicznych placówkach z dnia 31 grudnia 2002r. Dz.U. 2018 poz. 2140
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wobec dziecka i młodzieży zagrożonych uzależnieniem  (Dz. U. 2003 Nr 26 poz. 226)
 • Statut Przedszkola nr 43 "Kolorowe" we Wrocławiu.

W Przedszkolu nr 43 "Kolorowe" we Wrocławiu obowiązują następujące procedury: 

 

Procedura: 

Przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Przedszkolu nr 43 "Kolorowe" we Wrocławiu.

Procedura:

Przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola nr 43 "Kolorowe" we Wrocławiu

Procedura:

Postępowania w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku.

Procedura:

Postępowania nauczycieli i całego personelu w przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzył się nieszczęśliwy wypadek.

Procedura:

Postępowania w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore.

Procedura:

Bezpieczeństwa na placu zabaw, w czasie spacerów i organizowanych wycieczek poza teren przedszkola.

Procedura:

Zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Przedszkolu Nr 43 "Kolorowe" we Wrocławiu.

Procedura:

Postępowania nauczyciela w sytuacjach zagrożenia życia dziecka, oraz będące podstawą rozwiązywania problemu przemocy wobec dzieci.

Procedura:

Mycia zębów przez przedszkolaki.

Procedura:

Działań w przypadku stwierdzenia wszawicy w Przedszkolu nr 43 "Kolorowe" we Wrocławiu.

Procedura:

Obowiązująca podczas kontroli czystości głowy dzieci w Przedszkolu nr 43 "Kolorowe" we Wrocławiu.

Procedura:

Elektronicznego systemu ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu Nr 43 "Kolorowe".

Procedura:

Na wypadek pojawienia się zachorowania dziecka na Koronawirusa Covid – 19 lub inną chorobę zakaźną w Przedszkolu nr 43 „Kolorowe” we Wrocławiu

Procedura:

Bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem COVID – 19 oraz szczegółowe warunki uruchomieniem placówki w okresie pandemiiobowiązująca w Przedszkolu nr 43 „Kolorowe”

 

Sposób prezentacji procedur:

 • Udostępnienie dokumentu: u Dyrektora Przedszkola.
 • Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.
 • Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego bądź lub w przypadkach szczególnych, kiedy procedura sporządzana jest w ciągu roku szkolnego rodzic otrzymuje wiadomość na podany w dokumentacji dziecka adres e-mail.

 

Dokonywanie zmian w procedurach:

 • Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeostwa dzieci w przedszkolu może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki.
 • Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców.
 • Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

Postanowienia końcowe

 • W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola, rodzice i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.
 • Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostaną zapoznani wszyscy pracownicy w pierwszym dniu przed rozpoczęciem roku szkolnego, oraz rodzice na zebraniach organizacyjnych. Potwierdzenia stanowią podpisy pracowników pod procedurą oraz listy obecności rodziców na zebraniach organizacyjnych (wrzesień).
 • Procedury obowiązują wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

 

Pełna treść procedur dla rodziców dostępna jest w Biurze Przedszkola.

Data dodania: 2019-07-29 10:34:27
Data edycji: 2020-08-27 09:28:02
Ilość wyświetleń: 341

„Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami,  to może ono zrobić więcej niż od niego oczekujemy,  a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno."

Helen Parkhurst
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook